336654731_895509764990962_1559403014400912183_n

IZGRADNJOM DVA OTVORENA ŠADRVANA SA PEČENJARAMA PROŠIRENA PONUDA NA IZLETIŠTU MAČKOVAC

Naša javna ustanova je nastavila sa proširivanjem kapaciteta za boravak na izletištu Mačkovac te smo osluškujući potrebe posjetilaca izgradili dva šadrvana dimenzija 5 x 4 metra sa stolom i klupama te pečenjarom.

Sredstva u iznosu od 10.647,00 KM su obezbijeđena po javnom pozivu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz vlastitih sredstava Ustanove.

Izvođač radova je bila firma Džinić invest d.o.o. Banovići.

Cijena iznajmljivanja šadrvana iznosi 20,00 KM i isti se može rezervisati putem telefona 035/874-136.

Plan nabavki

PLAKAT-ZAVRSNA-2020

TRADICIJA SE NASTAVLJA!!!

DRAGI RODITELJI, NENE I DJEDOVI !!!

NAŠA JAVNA USTANOVA VEĆ TREĆU GODINU ZAREDOM, SADA VEĆ TRADICIONALNO, ORGANIZUJE NOVOGODIŠNJU VOŽNJU OKIĆENIM TURISTIČKIM VOZIĆEM UZ DODJELU PAKETIĆA I FOTOGRAFISANJE SA DJEDA MRAZOM.

DODJELA PAKETIĆA ĆE SE VRŠITI DANA 30.12.2021.GODINE OD 16:00 SATI U HOLU SPORTSKE DVORANE U BANOVIĆIMA.

CIJENA IZNOSI 15 KM.

REZERVACIJE I UPLATE SE VRŠE SVAKIM RADNIM DANOM U PROSTORIJAMA JAVNE USTANOVE U ULICI ALIJE DOSTOVIĆA 3 (ZGRADA SAMAČKA) U PERIODU OD 07:00 DO 15:00 SATI ILI NA TELEFON 035/874-136. KRAJNJI ROK ZA UPLATU JE 24.12.2021.GODINE DO 12:00 SATI.

POŽURITE PO SVOJ PAKETIĆ JER SU KOLIČINE OGRANIČENE.

Fotobr.1

Etno avlija Mačkovac-etnografski muzej u malom

Restoran i zavičajni muzej Etno Avlija, smješten je u središtu naselja Mačkovac, nadomak Banovića. Riječ je o kompleksu u kojem se nalazi velika zbirka predmeta, oruđa za rad, posuda, narodnih nošnji i folklora koji potiču iz bogate prošlosti Bosne i Hercegovine. Etno Avlija je izgrađena 2011.godine i svakim danom se nadopunjuje nekim novim sadržajima, te je odlikuje  prirodni ambijent, a pogodna je za odmor i relaksaciju. Formaciju nekoliko staro-bosanskih kuća, avlija i radionica upotpunjuje restoran zatvorenog tipa sa dodatnim ljetnim baštama koje se nalaze na nekoliko lokacija unutar kompleksa.

Uz zvuke tambure, šargije i harmonike, prostorom se širi primamljivi miris vrhunskih specijaliteta kuhinje.Etno Avlija nudi brojna jela bosanske tradicije, a broj posjetilaca je svakim danom sve veći. Pored specijaliteta od mesa, od kojih izdvajaju ono “ispod sača”, ponosni su na svoju ponudu ribe, koja se priprema na drvenom uglju. Svakog četvrtka Etno Avlija je domaćin “ribljih večeri” uz tamburaše, a muzika svira i subotom i nedeljom.

Svi oni koji su se zasitili grada odlučuju da odmor potraže u prirodi, te Etno Avlija biva obavezna u njihovoj posjeti Banovićima. Imanje je privatni biznis Refika Halilovića, koji je korak po korak, sakupljajući stare predmete izgradio impresivno etno zdanje. Kompleks je pogodan za organizovanje raznih aktivnosti, a često bude lokacija svadbi i vjenčanja. Mnogo je kulinarskih emisija snimljeno upravo na ovom lokalitetu.

118287985_3109810132474521_2798805907559425602_o

Turistički vozić panoramskog izgleda

Naša javna ustanova, kako bi proširila turističku ponudu općine Banovići te stvorila uvjete za bolje i kvalitetnije predstavljanje naše općine te prateći trendove drugih općina u okolini i regiji, je 2019.godine nabavila turistički vozić panoramskog izgleda.

Turistički vozić panoramskog izgleda sastoji se od vučnog vozila i dva panoramska vagona kapaciteta 36 sjedišta koji je pogodan za vožnju u sva četiri godišnja doba. Vozić je atraktivnog izgleda u bojama zelene i crne koje simbolički predstavljaju naš rudarski grad. Osim ljeti kada je otvorenog tipa, vozić saobraća i zimi jer je opremljen sa želatin zavjesama koje sprječavaju prodor vjetra, kiše i snijega unutar samih vagona. Maksimalna brzina kojom se kreće turistički vozić panoramskog izgleda iznosi 25 km/h. U ljetnoj sezoni saobraća u gradskom jezgru općine Banovići,a vikendom saobraća na relaciji Banovići – Zlača gdje putnici imaju priliku da se provozaju kroz zaštićeni pejzaž Konjuh i uživaju u čarima netaknute prirode.

Postoji također mogućnost iznajmljivanja vozića za privatne zabave, rođendane, svadbe i slično. Otvoreni smo za svaku vrstu saradnje pa i reklamno propagandnu jer je on idealno sredstvo za promociju vašeg biznisa, ideje, firme i dr.

Cover-bez-slike

JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
JU „CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI
Upravni Odbor
Broj: UO- 37 /19
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 7. 8 i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj. 12/3, 34/03 i 65/13), člana 29. Zakona o ustanovama R BiH („Sl. List RBiH br. 6/92, 8/93 i 13/94 , člana 27 i člana 31. Pravila JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići kao i člana 144. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići, Upravni odbor JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići i Odluke Upravnog odbora broj UO-36/19 od 3.06.2019.godine, Upravni odbor Ustanove objavljuje:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići.

II

Opis upražnjene pozicije:

Direktor Ustanove predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova, predlaže Upravnom odboru Pravila i druga opšta akta Ustanove, kao i njihove izmjene i dopune, predlaže planove rada i razvoja Ustanove, predlaže godišnji program rada i godišnji finansijski program Ustanove, predlaže Upravnom odboru periodične i godišnje finansijske izvještaje, odnosno obračune Ustanove, izvršava odluke Upravnog odbora Ustanove, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, predlaže Upravnom odboru Ustanove raspoređivanje dobiti Ustanove, izvršava odluke, zaključke i preporuke Upravnog odbora Ustanove, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i opštim aktima Ustanove, donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Ustanove, odlučuje o potrebi za radom radnika, zasnivanju radnog odnosa i njihovom raspoređivanju, preduzima mjere u oblasti sigurnosti i odbrane, zaštite poslovne tajne, zaštite radnika na radu i unaprjeđenju životne sredine, ovlašćuje osobe za raspolaganje sredstvima na transakcijskim i drugim računima Ustanove, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Ustanove iz djelokruga svog rada.

III

Kandidat za direktora ustanove treba ispunjavati sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13),

Uz navedene, kandidat je dužan ispunjavati i sljedeće uslove:

 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
 • da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje za direktora,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se raspisuje javni konkurs,

Posebni uslovi:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – tehničkog ili društvenog smjera,
 • najmanje dvije godine radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome;

IV

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze: (u originalu ili ovjerenoj kopiji)

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • ovjerenu izjavu koja se odnosi na ispunjavanje uslova iz tačke III, alineja 3., 4, 5. i 7. Konkursa.
 • kraću biografiju sa naznačenom adresom i kontakt telefonom kandidata.

V

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove bit će pozvani na intervju. Nakon obavljenog intervjua, Komisija za izbor će sačiniti listu uspješnih kandidata i dostaviti je Upravnom odboru Ustanove na dalje postupanje.

Nakon okončanja postupka i imenovanja izabranog kandidata, ostali kandidati bit će obavješteni o rezultatima konkursa pismenim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije imenovanja dostaviti sljedeće dokaze:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i/ili privredni prestup koji po zakonu predstavlja smetnju za obavljanje dužnosti direktora Ustanove,
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedenu dokumentaciju neće biti imenovan.

VI

Direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići imenuje Upravni odbor Ustanove uz saglasnost osnivača.

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine.

VII

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići – Upravni odbor JU

Alije Dostovića 3, 75290 Banovići

sa naznakom za „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za
zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići – ne otvarati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, a isti će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija koju kandidati dostave uz prijavu na ovaj konkurs neće biti vraćena kandidatima koji ne budu izabrani.

Ovaj organ zadržava pravo da u svako vrijeme bez posebnog obrazloženja poništi ovaj Konkurs.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mirnes Đerzić
Bachelor-inženjer sigurnosti i pomoći


Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Cover-bez-slike

JAVNI KONKURS o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA“CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI

Na osnovu člana 42. i 71.Pravila JU”Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići, člana 4.,5. i 6. Pravilnika o radu Ustanove, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-134/19 od 11.06.2019.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl.”Novine TK”,broj :4/19 od 05.04.2019.godine), v.d. direktora Ustanove raspisuje :

JAVNI KONKURS
o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna Ustanova “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma”Banovići, vrši prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Saradnik za pravne poslove……………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

Kraći opis poslova: obavlja složene poslove za koje se traži visok stepen nezavisnosti i samostalnosti u radu, sarađuje i učestvuje u izradi općih akata Ustanove, pruža stručnu pomoć u implementaciji zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Ustanove, prati promjene pravnih propisa te primjena istih u Ustanovi, izvještavanje Uprave o promjenama propisa i predlaganje usklađivanja općih akata i drugih akata Ustanove sa nastalim promjenama, izrada svih vrsta ugovora i sporazuma i drugih akata koje zaključuje Ustanova sa drugim pravnim subjektima i fizičkim licima u cilju regulisanja međusobnih odnosa, sačinjavanju odluka, rješenja, zaključaka obavještenja i drugih akata na osnovu odluka Upravnog odbora, osiguravanje primjene odgovarajućih zakonskih akata vezanih za kancelarijsko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, radi na sređivanju kadrovske evidencije i personalnih dosijea radnika, evidentira dnevne i mjesečne prisutnosti radnika na poslu, radi na izradi rješenja, odluka, uvjerenja, plana korištenja godišnjih odmora, prijave i odjave osiguranika sa penzijskog i zdravstvenog osiguranja,vodi propisane knjige za zavođenje i razvođenje pošte, vrši arhiviranje arhivskog materijala i odgovoran je za njegovu upotrebu, čuvanje i izuzimanje,vrši i druge poslove po nalogu Direktora.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, obavezni su ispunjavati opšte i posebne uslove konkursa i to:

1. Opšti uslovi:

– da su državljani BiH ;
– da su stariji od 18 godina i
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na poziciji za koju se
prijavljuju

2.Posebni uslovi:
VSS-VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo: najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva.

Spisak potrebnih dokumenata:

a) prijavni obrazac (sa naznakom imena i prezimena,prebivalište odnosno adresa stanovanja, kontakt telefon,stepen stručne spreme i kraća biografija, a može se preuzeti u službenim prostorijama Ustanove ul. Alije Dostovića br.3 Banovići.

b) Diploma o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija diplome),

c) Dokaz o poznavanju rada na računaru (svjedočanstvo iz srednje škole ili fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili potvrde sa kurseva o poznavanju istog-original ili ovjerene kopije),

d) Potvrde ili uvjerenja poslodavca o traženom radnom iskustvu u struci u smislu preciznosti i detaljnosti,odnosno sadržaja podataka na kojim poslovima je kandidat radio (original ili ovjerena kopija).

e) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest(6) mjeseci (original ili ovjerena kopija),

f) Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest(6) mjeseci (original ili ovjerena kopija),

g) Ljekarsko uvjerenje-prilaže se po završenom izboru kandidata (izabrani kandidat)

Za radno mjesto za koje se raspisuje konkurs nije predviđen probni rad.

Za kandidate koji ostvaruju prioritete prilikom zapošljavanja po posebnom Zakonu, potrebno je da dostave potvrde , uvjerenja i sl. pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost i prilažu ih uz prijavu na konkurs .

Podnošenje prijava:
prijava na Konkurs, sa svim traženim dokumentima, osim uvjerenja pod tačkom g), podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Prijava na Konkurs se dostavlja u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu:

Javna Ustanova”Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma”Banovići,
Alije Dostovića br.3. 75290 Banovići sa obaveznom naznakom:”Prijava na
Javni Konkurs o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno
vrijeme” .

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa Komisija će obaviti intervju i sačiniti Rang listu kandidata.

Broj :01-134/19
Datum :12.06.2019. godine

V.D.DIREKTORA

_____________________

Almir Đerzić


Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Untitled-1

JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići dobitnik Turističke zvijezde TK za 2018. godinu

Glas TK, četvrtu godinu zaredom, organizovao je manifestaciju „Lider biznisa TK 2018.“

Priznanja su dodjeljena kompanijama iz različitih oblasti – građevinarstva i proizvodnje,uslužnih djelatnosti i prehrambene industrije. Stručni žiri, u konkurenciji od 50 kompanija, odabrao je lidere – one koji su svojim radom i asortimanom proizvoda zaplijenili pažnju tržišta i dali poseban doprinos privrednom razvoju kantona.

Naša javna ustanova dobitnik je priznanja„TURISTIČKA ZVIJEZDA TK 2018.“

U skladu sa kriterijumima koji su bili bazirani na značaju, prepoznatljivosti, inovativnosti, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla dodijelili su Javnoj ustanovi “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići Turističku zvijezdu TK za veliki doprinos razvoju turizma Tuzlanskog kantona u 2018.godini.

Cover-bez-slike

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE TURISTIČKOG VOZIĆA PANORAMSKOG IZGLEDA

J.U. “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići je u cilju proširenja turističke ponude naše općine raspisala javnu nabavku turističkog vozića panoramskog izgleda.Nakon konkursne procedure, izabran je najpovoljniji ponuđač koji je ponudio najnižu tehnički prihvatljivu cijenu.

Odluku možete preuzeti ovdje.
JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići