336654731_895509764990962_1559403014400912183_n

IZGRADNJOM DVA OTVORENA ŠADRVANA SA PEČENJARAMA PROŠIRENA PONUDA NA IZLETIŠTU MAČKOVAC

Naša javna ustanova je nastavila sa proširivanjem kapaciteta za boravak na izletištu Mačkovac te smo osluškujući potrebe posjetilaca izgradili dva šadrvana dimenzija 5 x 4 metra sa stolom i klupama te pečenjarom.

Sredstva u iznosu od 10.647,00 KM su obezbijeđena po javnom pozivu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz vlastitih sredstava Ustanove.

Izvođač radova je bila firma Džinić invest d.o.o. Banovići.

Cijena iznajmljivanja šadrvana iznosi 20,00 KM i isti se može rezervisati putem telefona 035/874-136.

PLAKAT-ZAVRSNA-2020

TRADICIJA SE NASTAVLJA!!!

DRAGI RODITELJI, NENE I DJEDOVI !!!

NAŠA JAVNA USTANOVA VEĆ TREĆU GODINU ZAREDOM, SADA VEĆ TRADICIONALNO, ORGANIZUJE NOVOGODIŠNJU VOŽNJU OKIĆENIM TURISTIČKIM VOZIĆEM UZ DODJELU PAKETIĆA I FOTOGRAFISANJE SA DJEDA MRAZOM.

DODJELA PAKETIĆA ĆE SE VRŠITI DANA 30.12.2021.GODINE OD 16:00 SATI U HOLU SPORTSKE DVORANE U BANOVIĆIMA.

CIJENA IZNOSI 15 KM.

REZERVACIJE I UPLATE SE VRŠE SVAKIM RADNIM DANOM U PROSTORIJAMA JAVNE USTANOVE U ULICI ALIJE DOSTOVIĆA 3 (ZGRADA SAMAČKA) U PERIODU OD 07:00 DO 15:00 SATI ILI NA TELEFON 035/874-136. KRAJNJI ROK ZA UPLATU JE 24.12.2021.GODINE DO 12:00 SATI.

POŽURITE PO SVOJ PAKETIĆ JER SU KOLIČINE OGRANIČENE.

Cover-bez-slike

JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
JU „CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI
Upravni Odbor
Broj: UO- 37 /19
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 7. 8 i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj. 12/3, 34/03 i 65/13), člana 29. Zakona o ustanovama R BiH („Sl. List RBiH br. 6/92, 8/93 i 13/94 , člana 27 i člana 31. Pravila JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići kao i člana 144. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići, Upravni odbor JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići i Odluke Upravnog odbora broj UO-36/19 od 3.06.2019.godine, Upravni odbor Ustanove objavljuje:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići.

II

Opis upražnjene pozicije:

Direktor Ustanove predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova, predlaže Upravnom odboru Pravila i druga opšta akta Ustanove, kao i njihove izmjene i dopune, predlaže planove rada i razvoja Ustanove, predlaže godišnji program rada i godišnji finansijski program Ustanove, predlaže Upravnom odboru periodične i godišnje finansijske izvještaje, odnosno obračune Ustanove, izvršava odluke Upravnog odbora Ustanove, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, predlaže Upravnom odboru Ustanove raspoređivanje dobiti Ustanove, izvršava odluke, zaključke i preporuke Upravnog odbora Ustanove, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i opštim aktima Ustanove, donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Ustanove, odlučuje o potrebi za radom radnika, zasnivanju radnog odnosa i njihovom raspoređivanju, preduzima mjere u oblasti sigurnosti i odbrane, zaštite poslovne tajne, zaštite radnika na radu i unaprjeđenju životne sredine, ovlašćuje osobe za raspolaganje sredstvima na transakcijskim i drugim računima Ustanove, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Ustanove iz djelokruga svog rada.

III

Kandidat za direktora ustanove treba ispunjavati sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13),

Uz navedene, kandidat je dužan ispunjavati i sljedeće uslove:

 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
 • da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje za direktora,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se raspisuje javni konkurs,

Posebni uslovi:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – tehničkog ili društvenog smjera,
 • najmanje dvije godine radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome;

IV

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze: (u originalu ili ovjerenoj kopiji)

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • ovjerenu izjavu koja se odnosi na ispunjavanje uslova iz tačke III, alineja 3., 4, 5. i 7. Konkursa.
 • kraću biografiju sa naznačenom adresom i kontakt telefonom kandidata.

V

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove bit će pozvani na intervju. Nakon obavljenog intervjua, Komisija za izbor će sačiniti listu uspješnih kandidata i dostaviti je Upravnom odboru Ustanove na dalje postupanje.

Nakon okončanja postupka i imenovanja izabranog kandidata, ostali kandidati bit će obavješteni o rezultatima konkursa pismenim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije imenovanja dostaviti sljedeće dokaze:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i/ili privredni prestup koji po zakonu predstavlja smetnju za obavljanje dužnosti direktora Ustanove,
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedenu dokumentaciju neće biti imenovan.

VI

Direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići imenuje Upravni odbor Ustanove uz saglasnost osnivača.

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine.

VII

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići – Upravni odbor JU

Alije Dostovića 3, 75290 Banovići

sa naznakom za „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za
zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići – ne otvarati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, a isti će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija koju kandidati dostave uz prijavu na ovaj konkurs neće biti vraćena kandidatima koji ne budu izabrani.

Ovaj organ zadržava pravo da u svako vrijeme bez posebnog obrazloženja poništi ovaj Konkurs.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mirnes Đerzić
Bachelor-inženjer sigurnosti i pomoći


Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Cover-bez-slike

JAVNI KONKURS o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA“CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI

Na osnovu člana 42. i 71.Pravila JU”Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići, člana 4.,5. i 6. Pravilnika o radu Ustanove, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-134/19 od 11.06.2019.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl.”Novine TK”,broj :4/19 od 05.04.2019.godine), v.d. direktora Ustanove raspisuje :

JAVNI KONKURS
o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna Ustanova “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma”Banovići, vrši prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Saradnik za pravne poslove……………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

Kraći opis poslova: obavlja složene poslove za koje se traži visok stepen nezavisnosti i samostalnosti u radu, sarađuje i učestvuje u izradi općih akata Ustanove, pruža stručnu pomoć u implementaciji zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Ustanove, prati promjene pravnih propisa te primjena istih u Ustanovi, izvještavanje Uprave o promjenama propisa i predlaganje usklađivanja općih akata i drugih akata Ustanove sa nastalim promjenama, izrada svih vrsta ugovora i sporazuma i drugih akata koje zaključuje Ustanova sa drugim pravnim subjektima i fizičkim licima u cilju regulisanja međusobnih odnosa, sačinjavanju odluka, rješenja, zaključaka obavještenja i drugih akata na osnovu odluka Upravnog odbora, osiguravanje primjene odgovarajućih zakonskih akata vezanih za kancelarijsko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, radi na sređivanju kadrovske evidencije i personalnih dosijea radnika, evidentira dnevne i mjesečne prisutnosti radnika na poslu, radi na izradi rješenja, odluka, uvjerenja, plana korištenja godišnjih odmora, prijave i odjave osiguranika sa penzijskog i zdravstvenog osiguranja,vodi propisane knjige za zavođenje i razvođenje pošte, vrši arhiviranje arhivskog materijala i odgovoran je za njegovu upotrebu, čuvanje i izuzimanje,vrši i druge poslove po nalogu Direktora.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, obavezni su ispunjavati opšte i posebne uslove konkursa i to:

1. Opšti uslovi:

– da su državljani BiH ;
– da su stariji od 18 godina i
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na poziciji za koju se
prijavljuju

2.Posebni uslovi:
VSS-VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo: najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva.

Spisak potrebnih dokumenata:

a) prijavni obrazac (sa naznakom imena i prezimena,prebivalište odnosno adresa stanovanja, kontakt telefon,stepen stručne spreme i kraća biografija, a može se preuzeti u službenim prostorijama Ustanove ul. Alije Dostovića br.3 Banovići.

b) Diploma o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija diplome),

c) Dokaz o poznavanju rada na računaru (svjedočanstvo iz srednje škole ili fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili potvrde sa kurseva o poznavanju istog-original ili ovjerene kopije),

d) Potvrde ili uvjerenja poslodavca o traženom radnom iskustvu u struci u smislu preciznosti i detaljnosti,odnosno sadržaja podataka na kojim poslovima je kandidat radio (original ili ovjerena kopija).

e) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest(6) mjeseci (original ili ovjerena kopija),

f) Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest(6) mjeseci (original ili ovjerena kopija),

g) Ljekarsko uvjerenje-prilaže se po završenom izboru kandidata (izabrani kandidat)

Za radno mjesto za koje se raspisuje konkurs nije predviđen probni rad.

Za kandidate koji ostvaruju prioritete prilikom zapošljavanja po posebnom Zakonu, potrebno je da dostave potvrde , uvjerenja i sl. pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost i prilažu ih uz prijavu na konkurs .

Podnošenje prijava:
prijava na Konkurs, sa svim traženim dokumentima, osim uvjerenja pod tačkom g), podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Prijava na Konkurs se dostavlja u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu:

Javna Ustanova”Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma”Banovići,
Alije Dostovića br.3. 75290 Banovići sa obaveznom naznakom:”Prijava na
Javni Konkurs o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno
vrijeme” .

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa Komisija će obaviti intervju i sačiniti Rang listu kandidata.

Broj :01-134/19
Datum :12.06.2019. godine

V.D.DIREKTORA

_____________________

Almir Đerzić


Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Untitled-1

JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići dobitnik Turističke zvijezde TK za 2018. godinu

Glas TK, četvrtu godinu zaredom, organizovao je manifestaciju „Lider biznisa TK 2018.“

Priznanja su dodjeljena kompanijama iz različitih oblasti – građevinarstva i proizvodnje,uslužnih djelatnosti i prehrambene industrije. Stručni žiri, u konkurenciji od 50 kompanija, odabrao je lidere – one koji su svojim radom i asortimanom proizvoda zaplijenili pažnju tržišta i dali poseban doprinos privrednom razvoju kantona.

Naša javna ustanova dobitnik je priznanja„TURISTIČKA ZVIJEZDA TK 2018.“

U skladu sa kriterijumima koji su bili bazirani na značaju, prepoznatljivosti, inovativnosti, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla dodijelili su Javnoj ustanovi “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići Turističku zvijezdu TK za veliki doprinos razvoju turizma Tuzlanskog kantona u 2018.godini.

Cover-bez-slike

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE TURISTIČKOG VOZIĆA PANORAMSKOG IZGLEDA

J.U. “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići je u cilju proširenja turističke ponude naše općine raspisala javnu nabavku turističkog vozića panoramskog izgleda.Nakon konkursne procedure, izabran je najpovoljniji ponuđač koji je ponudio najnižu tehnički prihvatljivu cijenu.

Odluku možete preuzeti ovdje.
JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići
IMG_9304

KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE URAĐENA JAVNA RASVJETA NA IZLETIŠTU MAČKOVAC

U maju mjesecu ove godine, naša JU nastavila je sa ulaganjem na izletište Mačkovac a sve u cilju stvaranja boljih uslova boravka u prirodi za izletnike koji posjećuju naše izletište. Ovaj puta smo se odlučili na izgradnju rasvjete i osvjetljavanju izletišta Mačkovac LED rasvjetom koristeći obnovljive izvore energije.

U sklopu toga, proveli smo postupak javne nabavke i nabavili dvije solarne ploče i svu prateću opremu koja je potrebna. Općina Banovići je kao i uvijek podržala je ovaj projekat i osigurala pet stubova za javnu rasvjetu te im se ovim putem zahvaljujemo. Zemljane radove i postavljanje stubova je izvela firma „Hasanagić“ d.o.o. Banovići. Projektom smo predvidjeli i mogućnost instaliranja dodatnih stubova sa LED rasvjetom u narednom periodu, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova boravka na izletištu.

Da bi osigurali postavljanje solarnih ploča i sve prateće opreme, nabavili smo metalni kontejner koji ćemo ujedno koristiti i kao turistički informativni centar. Dimenzije kontejnera su 6 x 2,5 m i posjeduje termoizolaciju koja omogućava boravak u njemu u ljetnjem i zimskom periodu.

Javna rasvjeta je programirana da se pali u 20:15 sati navečer u ljetnoj sezoni i gasi u 02:00 sata ujutro.

Naša javna ustanova će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u izletište Mačkovac i stvaranje što boljih uslova za boravak na istom.

asdddddd

ZAVRŠENA DRUGA FAZA IZGRADNJE ZAŠTITNE OGRADE NA IZLETIŠTU MAČKOVAC

U cilju razvoja turističke ponude na području općine Banovići, bolje sigurnosti i zaštite na izletištu Mačkovac, naša javna ustanova je u mjesecu maju nastavila sa drugom fazom izgradnje zaštitne ograde na istoimenom izletištu, i to sa strane putne komunikacije Oskova-Zlača u dužini od 400 metara. 2016.godine je izvršena izgradnja 1 faze zaštitne ograde od strane rijeke Oskova u istoj dužini. Projektom je predviđeno zatvaranje ogradom izletišta Mačkovac sa tri preostale strane te izgradnja ulazne kapije u samo izletište kao i silazne rampe za invalidna lica.

Vrijednost projekta nakon obavljene procedure javne nabavke iznosila je 17.899,25 KM od kojih je 6.000,00 KM doznačeno od strane Turističke zajednice TK po Javnom pozivu koji je objavljen u jesen 2017.godine. Izvođač radova je „GPP Banovići“ d.o.o , a rok završetka radova je 30 dana. Ovim putem želimo da se zahvalimo Turističkoj zajednici TK na konstantnoj podršci svim našim projektima i nadamo se da će ta saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Izgradnjom ograde spriječiće se ulazak domaćih životinja na samo izletište što će stvoriti bolje uslove za ljepši ugođaj i boravak izletnika na njemu, poboljšaće se sigurnost boravka izletnika i doprinijeti cjelokupnom izgledu izletišta Mačkovac. Pored toga, napravljena je silazna rampa za invalidna lica sa rukohvatom.

Ispod možete pogledati fotografije izgrađene ograde na Mačkovcu.

naslovna

2. FOTOSAFARI PARNIM LOKOMOTIVAMA POD NAZIVOM „BANOVIĆI 2018“ PRUŽIO PREGRŠT ODLIČNIH FOTOGRAFIJA

U subotu koja je iza nas, 19.maja 2018.godine, održan je 2.fotosafari parnim lokomotivama pod nazivom „Fotosafari-Banovići 2018“. Ove godine, za vožnju su korištene lokomotive  83-158 i 55-99 koje su bile opremljene vagonima za ovogodišnje ljubitelje parnih lokomotiva i ljubitelja dobre fotografije.

Iako smo se bojali lošeg vremenskih uslova zbog kiše koja je padala u ranim jutarnjim satima, ipak nas je sunce obradovalo i „razvedrilo“ lica svih koji su taj dan došli da uživaju u vožnji parnim lokomotivama , što u replikama putničkih vagona, što u panoramskim vagonima .

Na ovogodišnji fotosafari pristigli su nam gosti iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bilo je tu zaljubljenika u parne lokomotive, uposlenika na željeznicama susjednih država, profesora sa fakulteta koji su srodni željeznici i građana koji su došli da se provozaju i time upotpune svoj vikend.

Ovim putem želimo se zahvaliti RMU „Banovići“ d.d. Banovići koji su nama kao suorganizatorima manifestacije izašli u susret, svim uposlenicima željezničkog transporta pri RMU „Banovići“ d.d. Banovići koji su svojim nesebičnim zalaganjem dali maksimum iz kojeg je i proizašla dobra fotografija, što je na kraju i bio glavni cilj ovogodišnjeg safarija i svim onima koji su na bilo kakav način doprinijeli organizaciji ovogodišnje manifestacije.

Sa nadom da ćemo i sljedeće godine organizovati 3.fotosafari, predstavljamo Vam jedan mali dio atmosfere kroz fotografije. Uživajte 😀

Ćiro vozi u budućnost!!!