Cover-bez-slike

JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
JU „CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI
Upravni Odbor
Broj: UO- 37 /19
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 7. 8 i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj. 12/3, 34/03 i 65/13), člana 29. Zakona o ustanovama R BiH („Sl. List RBiH br. 6/92, 8/93 i 13/94 , člana 27 i člana 31. Pravila JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići kao i člana 144. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići, Upravni odbor JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići i Odluke Upravnog odbora broj UO-36/19 od 3.06.2019.godine, Upravni odbor Ustanove objavljuje:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići.

II

Opis upražnjene pozicije:

Direktor Ustanove predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova, predlaže Upravnom odboru Pravila i druga opšta akta Ustanove, kao i njihove izmjene i dopune, predlaže planove rada i razvoja Ustanove, predlaže godišnji program rada i godišnji finansijski program Ustanove, predlaže Upravnom odboru periodične i godišnje finansijske izvještaje, odnosno obračune Ustanove, izvršava odluke Upravnog odbora Ustanove, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, predlaže Upravnom odboru Ustanove raspoređivanje dobiti Ustanove, izvršava odluke, zaključke i preporuke Upravnog odbora Ustanove, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i opštim aktima Ustanove, donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Ustanove, odlučuje o potrebi za radom radnika, zasnivanju radnog odnosa i njihovom raspoređivanju, preduzima mjere u oblasti sigurnosti i odbrane, zaštite poslovne tajne, zaštite radnika na radu i unaprjeđenju životne sredine, ovlašćuje osobe za raspolaganje sredstvima na transakcijskim i drugim računima Ustanove, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Ustanove iz djelokruga svog rada.

III

Kandidat za direktora ustanove treba ispunjavati sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13),

Uz navedene, kandidat je dužan ispunjavati i sljedeće uslove:

 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
 • da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje za direktora,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se raspisuje javni konkurs,

Posebni uslovi:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – tehničkog ili društvenog smjera,
 • najmanje dvije godine radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome;

IV

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze: (u originalu ili ovjerenoj kopiji)

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • ovjerenu izjavu koja se odnosi na ispunjavanje uslova iz tačke III, alineja 3., 4, 5. i 7. Konkursa.
 • kraću biografiju sa naznačenom adresom i kontakt telefonom kandidata.

V

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove bit će pozvani na intervju. Nakon obavljenog intervjua, Komisija za izbor će sačiniti listu uspješnih kandidata i dostaviti je Upravnom odboru Ustanove na dalje postupanje.

Nakon okončanja postupka i imenovanja izabranog kandidata, ostali kandidati bit će obavješteni o rezultatima konkursa pismenim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije imenovanja dostaviti sljedeće dokaze:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i/ili privredni prestup koji po zakonu predstavlja smetnju za obavljanje dužnosti direktora Ustanove,
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedenu dokumentaciju neće biti imenovan.

VI

Direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići imenuje Upravni odbor Ustanove uz saglasnost osnivača.

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine.

VII

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići – Upravni odbor JU

Alije Dostovića 3, 75290 Banovići

sa naznakom za „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za
zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići – ne otvarati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, a isti će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija koju kandidati dostave uz prijavu na ovaj konkurs neće biti vraćena kandidatima koji ne budu izabrani.

Ovaj organ zadržava pravo da u svako vrijeme bez posebnog obrazloženja poništi ovaj Konkurs.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mirnes Đerzić
Bachelor-inženjer sigurnosti i pomoći


Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Comments are closed.