Cover-bez-slike

JAVNI KONKURS o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA“CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI

Na osnovu člana 42. i 71.Pravila JU”Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići, člana 4.,5. i 6. Pravilnika o radu Ustanove, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-134/19 od 11.06.2019.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl.”Novine TK”,broj :4/19 od 05.04.2019.godine), v.d. direktora Ustanove raspisuje :

JAVNI KONKURS
o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna Ustanova “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma”Banovići, vrši prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Saradnik za pravne poslove……………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

Kraći opis poslova: obavlja složene poslove za koje se traži visok stepen nezavisnosti i samostalnosti u radu, sarađuje i učestvuje u izradi općih akata Ustanove, pruža stručnu pomoć u implementaciji zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Ustanove, prati promjene pravnih propisa te primjena istih u Ustanovi, izvještavanje Uprave o promjenama propisa i predlaganje usklađivanja općih akata i drugih akata Ustanove sa nastalim promjenama, izrada svih vrsta ugovora i sporazuma i drugih akata koje zaključuje Ustanova sa drugim pravnim subjektima i fizičkim licima u cilju regulisanja međusobnih odnosa, sačinjavanju odluka, rješenja, zaključaka obavještenja i drugih akata na osnovu odluka Upravnog odbora, osiguravanje primjene odgovarajućih zakonskih akata vezanih za kancelarijsko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, radi na sređivanju kadrovske evidencije i personalnih dosijea radnika, evidentira dnevne i mjesečne prisutnosti radnika na poslu, radi na izradi rješenja, odluka, uvjerenja, plana korištenja godišnjih odmora, prijave i odjave osiguranika sa penzijskog i zdravstvenog osiguranja,vodi propisane knjige za zavođenje i razvođenje pošte, vrši arhiviranje arhivskog materijala i odgovoran je za njegovu upotrebu, čuvanje i izuzimanje,vrši i druge poslove po nalogu Direktora.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, obavezni su ispunjavati opšte i posebne uslove konkursa i to:

1. Opšti uslovi:

– da su državljani BiH ;
– da su stariji od 18 godina i
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na poziciji za koju se
prijavljuju

2.Posebni uslovi:
VSS-VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo: najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva.

Spisak potrebnih dokumenata:

a) prijavni obrazac (sa naznakom imena i prezimena,prebivalište odnosno adresa stanovanja, kontakt telefon,stepen stručne spreme i kraća biografija, a može se preuzeti u službenim prostorijama Ustanove ul. Alije Dostovića br.3 Banovići.

b) Diploma o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija diplome),

c) Dokaz o poznavanju rada na računaru (svjedočanstvo iz srednje škole ili fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili potvrde sa kurseva o poznavanju istog-original ili ovjerene kopije),

d) Potvrde ili uvjerenja poslodavca o traženom radnom iskustvu u struci u smislu preciznosti i detaljnosti,odnosno sadržaja podataka na kojim poslovima je kandidat radio (original ili ovjerena kopija).

e) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest(6) mjeseci (original ili ovjerena kopija),

f) Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest(6) mjeseci (original ili ovjerena kopija),

g) Ljekarsko uvjerenje-prilaže se po završenom izboru kandidata (izabrani kandidat)

Za radno mjesto za koje se raspisuje konkurs nije predviđen probni rad.

Za kandidate koji ostvaruju prioritete prilikom zapošljavanja po posebnom Zakonu, potrebno je da dostave potvrde , uvjerenja i sl. pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost i prilažu ih uz prijavu na konkurs .

Podnošenje prijava:
prijava na Konkurs, sa svim traženim dokumentima, osim uvjerenja pod tačkom g), podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Prijava na Konkurs se dostavlja u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu:

Javna Ustanova”Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma”Banovići,
Alije Dostovića br.3. 75290 Banovići sa obaveznom naznakom:”Prijava na
Javni Konkurs o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno
vrijeme” .

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa Komisija će obaviti intervju i sačiniti Rang listu kandidata.

Broj :01-134/19
Datum :12.06.2019. godine

V.D.DIREKTORA

_____________________

Almir Đerzić


Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Comments are closed.